HWPortal.cz – licenční ujednání HW server s.r.o.

Podmínky používání HWPortal.cz (dále jen "Služba") představují smluvní ujednání pro využívání služeb poskytovaných firmou HW server s.r.o. (dále jen "Poskytovatel") V souladu s tímto licenčním ujednáním se uživatel níže popsaných služeb (dále jen „Uživatel“) zavazuje dodržovat pravidla - podmínky užívání HWPortal.cz (dále jen „Podmínky“) stanovené v tomto dokumentu.

Pokud kterýkoli Uživatel nebo níže popsané služby poruší tyto Podmínky, Poskytovatel - HW server s.r.o. - mohou použít zde popsaná opatření.

HWPortal.cz

Portálová aplikace HWPortal.cz je navržena pro vzdálený dohled (monitorování) IP zařízení a senzorů připojených k těmto zařízením. K portálu lze připojit pouze schválená zařízení výrobce HW group s.r.o.

Bezplatná verze HWPortal.cz

 • Služba je k dispozici na www.hwportal.cz. Službu poskytuje HW server s.r.o.
 • Přístup ke Službě vyžaduje vytvoření uživatelského účtu vázaného na e-mailovou adresu uživatele
 • K jednomu uživatelskému účtu je možno přihlásit až 3 zařízení zdarma
 • V účtu je k dispozici 1 tým = 1 uživatel (přístup pouze jedním uživatelským jménem a heslem)
 • Data jsou uchována po dobu 90 dnů. Data starší 90 dnů jsou vymazána
 • K dispozici je 1 základní náhled (dashboad)
 • Pro účely zobrazení je dostupný 1 graf
 • Měřená množství a stavy jsou přihlášenému uživateli zobrazeny prostřednictvím webového prohlížeče v grafickém rozhraní
 • Je možné nastavit minimum a maximum pro měřené veličiny a stavy. Uživatel je informován o alarmových stavech při překročení jím nastavených limitů. Naměřené hodnoty a alarmy je možno odesílat na zvolené e-mailové adresy

Placená verze HWPortal.cz

 • Služba je k dispozici na www.hwportal.cz. Službu poskytuje HW server s.r.o.
 • Přístup ke Službě vyžaduje vytvoření uživatelského účtu vázaného na e-mailovou adresu uživatele
 • Zpoplatněná verze HWPortal.cz umožňuje využívat Uživatelům cloudovou Službu naplno
 • K dispozici je až neomezené připojení zářízení HW group
 • Zachování dat na dobu neurčitou
 • Více základních náhledů (dashboards)Více propojených grafů
 • Více pravidelných reportů 
 • A další...
 • Pro nastavení rozšířené (placené) Služby je potřeba kontaktovat Poskytovatele na portal@hwportal.cz

Podmínky použití

Uživatel, který chce cloudovou aplikaci HWPortal.cz používat, si musí vytvořit uživatelský účet. K vytvoření uživatelského účtu je nutná platná e-mailová adresa, na kterou má uživatel neomezený přístup.
Uživatelský účet je platný po aktivaci z poskytnuté e-mailové adresy. Provedením aktivace uživatel souhlasí s následujícími podmínkami používání služby HWPortal.cz
 1. V základní verzi je aplikace HWPortal.cz zdarma
 2. Na jeden uživatelský účet je možno zdarma přidat  maximálně 3 zařízení
 3. Pro jednu e-mailovou adresu lze vytvořit pouze jeden uživatelský účet
 4. Každé zařízení lze připojit maximálně k jednomu uživatelskému účtu (týmu)
 5. Poskytovatel neodpovídá za:
  1. nedostupnost nebo omezenou dostupnost Služby
  2. doručení nebo neúspěšné doručení zpráv
  3. přenos nebo selhání přenosu zpráv
  4. funkční a fakturační aspekty služeb třetích stran
   (např. připojení k internetu nebo textové zprávy odeslané prostřednictvím připojených zařízení)
  5. správnost informací předávaných Uživateli
  6. správnost a uložení uložených nebo neuložených dat
  7. škody vzniklé použitím a / nebo interpretací poskytnutých informací a údajů
  8. zneužití informací a dat uložených ve Službě
  9. jakékoli zveřejnění, odcizení, ztráta nebo poškození dat spojených s uživatelským účtem
  10. změny funkcí portálu a grafického rozhraní bez předchozího upozornění
  11. jakékoliv další účinky vznikající v souvislosti s používáním služby HWPortal.cz
   Používáním Služby se rozumí přihlášení do systému HWPortal.cz (tj. Zadání uživatelského jména nebo e-mailové adresy a hesla na internetové stránce, kde je služba přístupná, jak je popsáno výše), nebo načtení a používání dat a / nebo odesílání e-mailů pomocí komunikačního protokolu určeného pro tento účel
 6. Poskytovatel souhlasí s tím, že neposkytne informace uložené v uživatelském účtu třetí osobě, s výjimkou oprávněných žádostí podle právních předpisů České republiky
 7. Poskytovatel souhlasí s tím, že nebude monitorovat ani upravovat data uložená v uživatelském účtu, s výjimkou údržby a provozu systému a autorizovaných požadavků podle právních předpisů České republiky
 8. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel, může Uživateli zasílat e-mailové zprávy s informacemi o službě HWPortal.cz a související zprávy s informacemi o dalších nabídkách Poskytovatele
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit bez jakékoli náhrady jakýkoli účet v rámci služby HWPortal.cz:
  1. pokud se uživatel nepřihlásí k účtu déle než 90 dnů
  2. pokud byl účet vytvořen, ale nejsou k němu po 30-ti dnech připojena žádná zařízení
  3. pokud účet odesílá nevyžádané zprávy
  4. pokud je účet použit pro nezákonnou činnost nebo činnost, která porušuje běžně přijímané etické a morální standardy
  5. jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez znalosti tohoto jiného Uživatele nebo jehož Uživatel se pokusil narušit funkčnost a data služby HWPortal.cz
  6. pokud Uživatel v souvislosti se Službou poruší jakékoli smluvní podmínky, platné zákony nebo etické a morální standardy
  7. pokud je služba HWPortal.cz ukončena
  8. Uživatel může kdykoli zrušit svůj účet bez náhrady

Závěrem

HWPortal.cz je nástroj, který zobrazuje příchozí data v grafickém rozhraní. Tato data mají být použita pouze pro informační účely. Údaje nesmějí být použity pro sledování a kontrolu bezpečnosti a / nebo zdraví lidí a zvířat.
Poskytovatel neručí za škody, které vzniknou při výpadku Služby.
Poskytovatel neodpovídá za škody, které Uživateli vzniknou v důsledku toho, že Uživatel není včas informován o změnách výše uvedených služeb.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a / nebo výše uvedené služby i bez předchozího upozornění
Rozhodné právo - není-li dohodnuto jinak, řídí se veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem právními předpisy České republiky.

HW server s.r.o.
U Pily 5
143 00, Praha 4
Česká republika
IČ: 27409392