Nový modul Actions pro snazší správu alarmů

HWportal.cz umožňuje posílat alarmové zprávy a vykovávat operace typu sepnutí výstupu na základě hodnot získaných od zařízení HW group. Nově k tomu slouží modul Actions, kde lze celé nastavení spravovat z jednoho místa. Akce lze nově definovat na senzoru, vstupu, výstupu, ale i na zařízení.

V HWportal.cz se dosud veškeré alarmové akce nastavovaly přímo v editaci senzoru. SensDesk nově umožňuje nastavit více bezpečných rozsahů a uživatelsky přizpůsobit odesílané zprávy. Proto bylo třeba systém tvorby akcí změnit. Nově je uživatelům k dispozici zcela nový modul Action, který umožňuje definovat pro každý senzor neomezené množství akcí (e-mailových nebo SMS zpráv, sepnutí relé, časem například SNMP trapů a podobně). Aby bylo možné spravovat větší množství senzorů nebo alarmů, byl redesignován systém zadávání bezpečných rozsahů (Safe Range a Notice Range), cílových destinací pro zprávy (Targets) a jejich šablon (Templates).

Každá alarmová akce se tak vytváří jako skládačka.

Actions = Range + Target + Template

To umožňuje změnou jediného cíle (Target) nebo rozsahu (Safe Range nebo Notice range) ovlivnit více alarmových akcí a není třeba proklikávat jednotlivé senzory. 

Výjimku z výše uvedeného „vzorce“ tvoří výstupy, pro které chybí možnost výběru šablony zprávy a cíle přes modul Target, protože není možné, aby jeden výstup byl ovládán pomocí více akcí.  Konkrétní výstup se volí přímo v tvorbě akce.

Range: Jaký je rozdíl mezi Safe Range, SD range a Notice Range

O Safe range a SD Range se již v souvislosti s portálem SensDesk psalo. Nově jsou uživatelům místo SD range k dispozici tzv. Notice range.

Safe rangepředstavuje rozsah bezpečných hodnot senzoru. Tento pojem se používá ve všech zařízeních, které na základě tohoto rozsahu zařízení umí vykonávat samostatné operace – vyhlašovat a ukončovat stav Alarm a na jeho základě odesílat Alarmové zprávy či spínat výstupy, ale i odesílat extra zprávy do portálu. Z hlediska portálu je SafeRange unikátní sada hodnot, která se synchronizuje mezi portálem a zařízením a nastavuje se přímo v editaci senzoru. V rámci portálu tato sada určuje zobrazení stavu Alarm.

Notice rangepředstavují alternativní rozsahy bezpečných hodnot senzorů v portále, na základě kterých bude možné odesílat informační (alarmové) zprávy či spínat výstupy. Tyto rozsahy se uplatňují pouze pro odesílání zpráv a pro zobrazení rozsahu povolených hodnot v grafech. Nastavují se centrálně pro celý tým a k senzorům se přiřazují na základě akcí (Action).

Proč více rozsahů?

Ve většině aplikací stačí jeden jediný bezpečný rozsah. Jsou dveře otevřeny nebo zavřeny? Jednoduché. Ale u spojitých hodnot tomu tak již není. A může být vhodné rozesílat informace více lidem podle toho o jak závažný problém se jedná. Tedy jakýsi způsob eskalace alarmů. Překročila teplota 37 °C – zůstaň doma, překročila 39 °C – volej doktora. Analogicky překročí-li teplota v racku 30 °C zapneme záložní klimatizaci, překročí-li 40 °C voláme správci budovy a překročí-li 50 °C vypínáme technologie. Po překročení 75°C již voláme rovnou hasiče.

Jak se s nimi pracuje

Safe range se definují stejně jako dosud na záložce Edit každého senzoru. Jediný rozdíl je v tom, že nyní se synchronizují mezi zařízením a portálem. V případě kolize pak jsou přebírány ze zařízení. Synchronizaci musí podporovat i firmware zařízení, takže je třeba provést jeho upgrade – Více viz článekZměny v práci s SD SafeRange na Sensdesku.

Notice range se nastavují v samostatném modulu, který se nachází v menu Settings / Notices

Přehled všech, již existujících rozsahů lze zobrazit v dlaždicové nebo tabulkové podobě, podle toho co uživateli více vyhovuje.

Po stisku tlačítkaCreate new noticestačí vyplnit obdobné hodnoty jako u SafeRange:

 • Name– Název Notice Range, pod kterým se s ním bude dále pracovat. Doporučujeme ho volit pečlivě třeba i s uvedením rozsahu.
 • Unit– Jednotka, ke které se rozsah vztahuje. Při tvorbě Akce se budou nabízet pouze takové rozsahy, které mají odpovídající jednotku. To výrazně usnadňuje práci v rozsáhlejších systémech. Zde je třeba správně zvolit jednotku, například „%“ není „%RH“.
 • Minimum value– Minimální hodnota bezpečného rozsahu. Při jejím podkročení dojde ke spuštění akce.
 • Maximum value– Maximální hodnota bezpečného rozsahu. Při jejím překročení dojde ke spuštění akce.
 • Hysteresis– Hodnota netečnosti se uplatňuje vždy na konci alarmu. Pokud nedojde ke změně o více než je tato hodnota nebude alarm ukončen.

 • Delay– Zpoždění začátku akce. Lze tak eliminovat falešné poplachy či třeba tolerovat krátkodobá opuštění bezpečného rozsahu. S ohledem na periodu zasílání dat je třeba Delay používat obezřetně. Zatímco u Saferange, který se promítá do zařízení, může být klidně v řádu sekund (zařízení s výjimkou bateriově napájených čtou hodnotu senzoru zpravidla každých pár sekund), u Notice Range je minimální smysluplný interval 0 nebo pak násobky Push periody (typicky 15 minut)

Target: Co jsou Targets

Jedná se o cíle pro akce. Tedy sady cílových e-mailových adres, telefonních čísel pro zasílání SMS zpráv nebo časem třeba IP adres pro zasílání SNMP trapů. Cíle a jejich nastavování se liší podle toho o jaký cíl se jedná, protože různá pole jsou pro e-maily, různá pro SMS a podobně. Každý cíl (Target) může obsahovat jednu nebo více cílových adres oddělených čárkou.

Pro vytvoření nového cíle stačí stisknout tlačítko pro vytvoření cíle a vybrat jeho typ.

E-mailové cíle

Zde kromě názvu cíle stačí již jen vyplnit seznam cílových e-mailových adres

SMS cíle

Zde je třeba kromě názvu cíle vyplnit seznam telefonních čísel a adresu SMS brány od HW group. Pokud je předvyplněna v nastavení týmu doplní se automaticky.

Action: Tvorba akcí

Jak již bylo řečeno dříve, akce lze vytvářet buď na senzorech, vstupech, výstupech nebo přímo na zařízení a slouží k tomu záložka Actions.

 

Zde naleznete přehled všech, již vytvořených akcí v dlaždicovém nebo tabulkovém zobrazení a rovněž máte možnost vytvářet další. Na výběr je zde z možností:

 • E-mail
 • SMS
 • Sensor output

Princip tvorby je stejný jako při zakládání Notice range nebo Targets a je třeba nejprve vybrat typ cíle.

Alarmový e-mail

Pro vytvoření varovného e-mailu je třeba vyplnit

 • Name– název akce slouží jen pro lepší přehled a případně pro filtrování v rámci hromadných operací.
 • Enable– slouží pro rychlé zapnutí nebo vypnutí dané akce. Vypnutím se deaktivuje její provádění, ale není třeba ji mazat a zakládat znovu
 • Notice– rozbalovací pole pro výběr bezpečného rozsahu hodnot. Vybírat lze mezi stávajícímSafe Rangeuloženým v zařízení (- SD Range -) nebo z již založenýchNotice Range. Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořen potřebný rozsah, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new Notice.  Zobrazují se zde jen rozsahy s odpovídající jednotkou!
 • Targets– zde lze vybrat jeden nebo více již existujících cílů. Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořen potřebný cíl, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new target. V současné době Vás toto okno přesměruje na stránku tvorby nového cíle (Targets) a po jejím uložení zase zpět na tuto akci, časem přibude modální okno pro komfortnější a rychlejší práci. Zobrazují se zde jen cíle odpovídajícího typu (e-mail)!

 

 • Template– rozbalovací pole pro výběr šablony zprávy. Vybírat lze mezi základní šablonou (- Simple -) a již existujícími šablonami (Templates). Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořenu potřebnou šablonu, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new template. Zobrazují se zde jen šablony odpovídajícího typu (e-mail)!

Po uložení je akce zobrazena v přehledu akcí.

Alarmová SMS

Alarmová SMS se tvoří obdobným stylem jako e-mail a pro její vytvoření je třeba vyplnit

 • Name– název akce slouží jen pro lepší přehled a případně pro filtrování v rámci hromadných operací.
 • Enable– slouží pro rychlé zapnutí nebo vypnutí dané akce. Vypnutím se deaktivuje její provádění, ale není třeba ji mazat a zakládat znovu
 • Notice– rozbalovací pole pro výběr bezpečného rozsahu hodnot. Vybírat lze mezi stávajícímSafe Rangeuloženým v zařízení (- SD Range -) nebo z již založenýchNotice Range. Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořen potřebný rozsah, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new Notice. Zobrazují se zde jen rozsahy s odpovídající jednotkou!
 • Targets– zde lze vybrat jeden nebo více již existujících cílů. Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořen potřebný cíl, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new target. V současné době Vás toto okno přesměruje na stránku tvorby nového cíle (Targets) a po jejím uložení zase zpět na tuto akci, časem přibude modální okno pro komfortnější a rychlejší práci. Zobrazují se zde jen cíle odpovídajícího typu (SMS)!
 • Template– rozbalovací pole pro výběr šablony zprávy. Vybírat lze mezi základní šablonou (- Simple -) a již existujícími šablonami (Templates). Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořenu potřebnou šablonu, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new template. Zobrazují se zde jen šablony odpovídajícího typu (SMS)!

Po uložení je akce zobrazena v přehledu akcí.

Sepnutí výstupu

Sepnutí výstupu je druh akce, umožňující sepnout vzdálený výstup (například relé) při překročení rozsahu povolených hodnot a tím rozsvítit varovné světlo, rozhoukat sirénu nebo jen zapnout záložní systém. Pro její založení je třeba vyplnit:

 • Name– název akce slouží jen pro lepší přehled a případně pro filtrování v rámci hromadných operací.
 • Enable– slouží pro rychlé zapnutí nebo vypnutí dané akce. Vypnutím se deaktivuje její provádění, ale není třeba ji mazat a zakládat znovu
 • Notice– rozbalovací pole pro výběr bezpečného rozsahu hodnot. Vybírat lze mezi stávajícímSafe Rangeuloženým v zařízení (- SD Range -) nebo z již založenýchNotice Range. Pokud při vytváření akce zjistíte, že dosud nemáte vytvořen potřebný rozsah, můžete tak učinit kliknutím na odkazCreate new Notice. Zobrazují se zde jen rozsahy s odpovídající jednotkou!
 • Setout sensors– seznam výstupů které budou akcí ovládané. Pomocí JavaScriptového stromečku lze vybrat jeden nebo více výstupů které budou použity. Vybrané výstupy jsou zobrazeny ve zvýrazněném poli. Pro výběr se zobrazují se pouze zařízení ve vlastním týmu, ke kterým má uživatel práva a které mají výstupy (fyzické nebo virtuální) a současně se zobrazují pouze výstupy, které ovládat lze. Nelze ovládat výstupy, které mají:
  • V zařízení nastavenu lokální podmínku (Local Condition) – mohlo by dojít k nechtěné změně funkce nezávislého zařízení
  • Jsou již použity v jiné akci

Po uložení je akce zobrazena v přehledu akcí.

Akce nad celým zařízením

Akce nad celým zařízením slouží pro detekci výpadku komunikace zařízení s portálem. Je sice rovněž možné využít kteroukoliv akci na libovolném senzoru či vstupu, kdy v případě ztráty komunikace je vyhlášen Alarm s hodnotou dev. Inv (Device invalid), ale vytvoření samostatné akce nad zařízením s možností využití samostatné šablony je jednodušší a přehlednější.

Od předchozích akcí se liší pouze absencí volby Notice, která je v tomto případě zbytečná

Přehled všech akcí

Aby nebylo třeba proklikávat všechny senzory, vstupy, výstupy a zařízení pro zjištění zda je někde nastavena nějaká akce, existuju v sekci Settings přehled všech týmových akcí

 

V případě více akcí je přehlednější tabulkové zobrazení, které umožňuje snadno rozeznat, zda se jedná o alarm senzoru či zařízení a jakou má funkci.